Rekisteriseloste

SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 30 artikla.

1. Rekisterinpitäjä

Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy

Y-Tunnus 0519643-6

Ahertajankatu 1,  04440 Järvenpää. Puhelin 040-4878059

2. Rekisterin yhteyshenkilöt

Roope Vihanto, henkilöstöpäällikkö. roope.vihanto@salonenoy.fi

Nelli Nordström, taloushallinto. nelli.nordstrom@salonenoy.fi

3. Rekisterien nimet, henkilötietojen käyttötarkoitus ja pitämisen peruste

  • Asiakasrekisteri
  • Henkilöstörekisteri
  • Aliurakoitsija- ja toimittajarekisteri
  • Talous- ja palkkahallinnan rekisteri
  • Toiminnanohjausrekisteri

Rekistereihin talletettuja tietoja käytetään henkilökunnan palkkaus- sekä työsuhdeasioiden hoitamiseen ja päivittäiseen työajankirjaamiseen. Yrityksen ulkopuolisten tahojen tietoja käytetään yritysasiakkuuksien hoitoon liittyvien tiedotteiden sekä tarjousten lähettämiseen ja esimerkiksi urakointiin liittyvien asioiden tiedonvaihtoon. Lisäksi tietoja voidaan analysoida rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

4. Rekistereiden tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus (Talous- ja palkkahallinnan rekisteri)
  • Pankkiyhteydet (Talous- ja palkkahallinnan rekisteri)
  • Yhteystiedot (posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Yrityksen nimi ja yhteystiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevat tiedot kerätään työsuhteen solmimisen yhteydessä henkilöiltä itseltään sekä asiakassuhteen solmimisen yhteydessä em. yrityksen edustajalta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta P. Salonen Oy:n ulkopuolisille tahoille, jollei siihen ole toimivaltaisen viranomaisen tai muiden tahojen esittämää, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvaa painavaa vaatimusta. Tietojen luovuttaminen yrityksen sisällä tapahtuu lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa ja ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka työtehtävissään niitä ovat oikeutettuja saamaan ja työtehtävän hoitamiseksi niitä tarvitsevat.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli yritys myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. Yrityksellä ei ole tarpeen luovuttaa tai siirtää tietoja Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolisten valtioiden tietoon.

7. Rekisterien suojausten periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterit ovat suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Yrityksen verkkosivuilta ei ole pääsyä yrityksen rekistereihin. Työsopimukset ja muut laajempaa henkilötietoa sisältävät rekisterit (työsopimukset, ym.) ovat lukitussa kaapissa yrityksen tiloissa. Lukittuihin tiloihin sekä sähköisiin rekistereihin pääsy on ainoastaan yrityksessä toimenkuvan perusteella yksilöidyillä henkilöillä, joille rekisterin pitäjä on myöntänyt käyttöoikeuden.

Yrityksen toimiston ovet ovat jatkuvasti lukittuna ja yritys on kokonaisuudessaan sähköisen kulunvalvonnan piirissä.

8. Rekisteröidyin kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

9. Tietojen hävittäminen.

Tiedot hävitetään, kun niiden käyttöön ei ole enää tosiasiallista tarvetta, esimerkiksi työsuhteen päättyessä. Fyysisen tiedon hävittämiseen käytetään lukittua astiaa, jonka sisältö tuhotaan palvelun tarjoajan toimesta lain vaatimalla tavalla.

Katso rekisteriseloste
Sulje [x]

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä Yritys Oy Y-tunnus: Katuosoite 2 C 00240 KAUPUNKI Puh: 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Etunimi Sukunimi Osoite 2 b 00100 KAUPUNKI tahan@sahkopostiosoite.fi 3. Rekisterin nimi Yritys Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta: - Nimi - Puhelinnumero - Osoite - Sähköpostiosoite - Organisaation nimi ja y-tunnus - Yhteysloki 6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä. 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 9. Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 10. Evästeet Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen. Sulje [x]